Kancelaria komornicza nr XXI
w Warszawie

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamila Pawła Szmidta. Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

UWAGA!

W dniu 14-08-2023 r. (poniedziałek) Kancelaria będzie nieczynna.

Komornik Sądowy Kamil Paweł Szmidt jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Zakres kompetencji komornika sądowego:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne (m. in. czynność opróżnienia lokalu z rzeczy i osób i wydania go wierzycielowi, wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości, wydanie ruchomości) oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty – na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty – na wniosek organizatora licytacji;
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach.