Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt w związku z ogromnym zainteresowaniem oraz znacznym wpływem spraw tego rodzaju do tutejszego komornika, mając na względzie zasady szybkości, sprawności i rzetelności prowadzonych postępowań zwraca się do wnioskodawców o przestrzeganie poniższych zasad.

Postępowania w zakresie doręczenia korespondencji prowadzone są wyłącznie we właściwości miejscowej komornika według miejsca zamieszkania adresata (Praga Północ, Białołęka, Targówek) – szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w zakładce “Właściwość miejscowa”.

Po wpływie wniosku o doręczenie korespondencji komornik sądowy nadaje sprawie sygnaturę Kmn oraz wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty stałej z podaniem numeru rachunku bankowego i terminem jej uiszczenia.

Komornik zwraca się o nieuiszczanie opłaty stałej przed złożeniem wniosku. Do wniosku wnioskodawca załącza zobowiązanie sądu wraz z przesyłką podlegającą doręczeniu. Wzory wniosków dostępne są w zakładce “Formularze”.

Komornik zawiadamia wnioskodawcę o wynikach prowadzonego postępowania poprzez przesłanie odpisów protokołów z dokonanych czynności. W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata wraz z podaniem sygnatury sprawy Kmn oraz danych identyfikacyjnych adresata.

W razie wątpliwości komornik udziela informacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem e-mail: doreczenia@kancelaria-szmidt.pl