OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA3M/00360009/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
23-02-2023r. o godz.12:00
w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 03-416 Warszawa, ul. Wileńska 18/107, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00360009/2, stanowiącego własność dłużnika Rafała Januszkiewicza.

Lokal mieszkalny nr 107 położony przy ul. Wileńskiej 18 w Warszawie o powierzchni 44,90 mkw. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy – pomieszczenie piwniczne – o powierzchni ok. 2,52 mkw. Lokal zlokalizowany jest na II piętrze (3 kondygnacja).

Suma oszacowania udziału wynosi 71 675,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 756,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 167,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 9 w Warszawie 
65 1020 1026 0000 1902 0370 2974 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a, Wydział I Cywilny (sygn. akt II Co 365/21 lub w Kancelarii Komornika przy ul. Bazyliańskiej 20 lok. 7 w Warszawie – odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu      29-03-2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 76, położonego przy ul. Łojewskiej 5 w Warszawie – wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Bródno” z siedzibą w Warszawie, przysługującego dłużnikowi Jerzemu Czesławowi Czekalskiemu.

Grunt, na którym posadowiony jest budynek numer 5 przy ul. Łojewskiej w Warszawie objęty jest księgą wieczystą nr WA3M/00448746/1. Lokal numer 76 przy ul. Łojewskiej 5 w Warszawie nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Lokal mieszkalny nr 76 położony przy ul. Łojewskiej 5 w Warszawie o powierzchni 47 mkw. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy – pomieszczenie piwniczne – o powierzchni ok. 1,5 mkw.

Suma oszacowania wynosi 418 963,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 314 222,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 896,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 9 w Warszawie 65 1020 1026 0000 1902 0370 2974 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a, Wydział Ii Cywilny (sygn. akt II Co 241/20 lub w Kancelarii Komornika przy ul. Bazyliańskiej 20 lok. 7 w Warszawie – odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.